Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinio ar juridinio asmens, įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.casabella.lt (toliau – Pirkėjas), ir Casabella.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.
2. Pirkimo – Pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą paspaudžia mygtuką „Pirkti“. Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
2.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos interneto parduotuvės www.casabella.lt duomenų bazėje.
2.3. PVM sąskaita – faktūra, Pirkėjui pageidaujant, siunčiama elektroniniu paštu į nurodytą registracijos metu elektroninio pašto adresą.
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.casabella.lt, vadovaudamasis Taisyklėmis ir pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ir jei ji nebuvo naudojama.
4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis interneto parduotuvės www.casabella.lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Pardavėjo nustatytų sąlygų bei nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti interneto parduotuvės www.casabella.lt veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.
5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.4. Pardavėjas, kilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jo asmeninės informacijos, nurodytos interneto parduotuvės www.casabella.lt registracijos anketoje, apsaugą. Ši informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Pardavėjas ją naudoja „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse“ nustatytais atvejais.
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
7. Prekių pristatymas
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę(-es), gali pasirinkti prekės(-ių) pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti interneto parduotuvės www.casabella.lt teikiama prekių kurjerių tarnybos (toliau – Kurjeris) pristatymo paslauga, atsiimti prekes DPD siuntų savitarnos terminaluose, arba įmonės buveinėje.
7.2. Prekių pristatymo Pirkėjui sąlygos:
7.2.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.2.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Adresas gali būti namų, darbovietės ar kitas adresas.
7.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja tuoj pat susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
7.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja tikrinti užsakymo formoje pateikto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
7.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį arba kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą arba atsiimant prekes siuntų savitarnos DPD terminale laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektavimo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia arba kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir (arba) netinkamo komplektavimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui arba jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (arba) prekių pažeidimų (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektavimo neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.7. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
7.8. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
7.9. Jei klientui užsakytos prekės nėra pristatomos per nurodytą pristatymo laiką ir su juo nėra susisiekta telefonu ar el. paštu, prašome susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu info@casabella.lt arba paskambinti telefonu +370 615 17904.
7.10. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8. Prekių grąžinimas
8.1. Pirkėjui apsigalvojus, prekės gali būti grąžintos Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekių, taip pat prekių, kurios Pirkėjui atsiųstos pagal individualų užsakymą.
8.2. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.
8.3. Norėdamas grąžinti prekes, Pirkėjas turi parašyti prašymą dėl prekių grąžinimo, nurodydamas priežastis ir pridėdamas apmokėjimo patvirtinimą, ir pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis.
8.4. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas
8.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.5.1. grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.5.2. prekės turi būti nesugadintos ir nenaudotos;
8.5.3. prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); šis punktas netaikomas, kai grąžinama nekokybiška prekė;
8.5.4. grąžinamos prekės turi būti tokio paties komplektavimo, kokio jas gavo Pirkėjas;
8.6. Prekės Pirkėjui nepatikusios dėl formos, dydžio, spalvos, modelio, komplektiškumo (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) priimamos iš Pirkėjo ir pakeičiamos arba už jas grąžinami pinigai per 14 dienų nuo prekės grąžinimo.
8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.8. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis Casabella.lt konktaktais ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo, vykdyti grąžinimą per kurjerį arba nunešti prekes į įmonės buveinę.
8.9. Kai grąžinama gauta ne ta prekė, arba nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi tinkamų arba kokybiškų prekių arba Pirkėjas nepageidauja šių prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos anketoje tikslių duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už tokių veiksmų padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims padarinius. Jei Pardavėjo paslaugomis naudojasi asmuo, prisijungęs prie interneto parduotuvės www.casabella.lt naudodamasis Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto parduotuve www.casabella.lt.
9.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis interneto parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.6. Jei Pardavėjo interneto parduotuvėje www.casabella.lt yra nuorodų į kitas įmones, įstaigas, organizacijas arba asmenis, Pardavėjas nėra atsakingas už šių įmonių, įstaigų, organizacijų arba asmenų pateikiamą informaciją arba jų vykdomą veiklą; Pardavėjas šių įstaigų bei asmenų neprižiūri, jų nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.
9.7. Draudžiama be raštiško Casabella.lt sutikimo naudoti ir platinti interneto parduotuvėje www.casabella.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, svetainėse, žiniasklaidoje ir kitais viešo informacijos pateikimo būdais.
9.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
10. Dovanų kupono taisyklės
10.1. Fiziniams ir elektroniniams Dovanų kuponų variantams galioja tos pačios taisyklės.
10.2. Informacija apie Dovanų kuponą teikiama Šiaurė Shop studijoje, elektroniniu paštu info@casabella.lt ir elektroninėje parduotuvėje https://www.casabella.lt.
10.3. Apsipirkti naudojantis Dovanų kuponu galima Šiaurė Shop studijoje Vilniuje ir elektroninėje parduotuvėje https://www.casabella.lt. Dovanų kupono kodą galite suvesti prieš apmokėjimo žingsnį, tam skirtoje formoje elektroninėje parduotuvėje.
10.4. Fizinis arba elektroninis Dovanų kuponas galioja vieną kartą ir negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) arba į grynuosius pinigus. Dovanų kuponu negalima įsigyti kito dovanų kupono.
10.5. Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo įsigijimo datos. Galiojimo data nurodoma ant fizinio ir elektroninio Dovanų kupono. Pasibaigus Dovanų kupono galiojimui, jis blokuojamas, o likę pinigai negrąžinami. Jeigu Dovanų kuponas sugadintas taip, kad jo kodas nėra aiškiai matomas, už prekes juo atsiskaityti negalima.
10.6. Elektroninio Dovanų kupono nominalo vertė negali būti išskaidyta į mažesnės vertės dovanų kuponus.
10.7. Elektroninis Dovanų kuponas nėra keičiamas į grynus pinigus ar grąžinamas. Jei įsigyjamų prekių kaina yra mažesnė nei Dovanų kupono vertė, likusi neišnaudota suma nėra grąžinama. Jei įsigyjamų prekių kaina yra didesnė nei Dovanų kupono vertė, skirtumą pirkėjas turi sumokėti papildomai.
10.8. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis.
11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
11.1. Pardavėjas interneto parduotuvėje www.casabella.lt gali savo nuožiūra inicijuoti įvairias akcijas.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ir jas nutraukti. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių pirkimo-pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.
12. Asmens duomenų tvarkymas
12.1. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais.
12.2. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
13. Apsikeitimas informacija
13.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia elektroninio pašto adresu info@casabella.lt
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Iškilus klausimams, kreipkitės:
Telefonu: +370 615 17904
El. paštu: info@casabella.lt
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę